درباره ما

در سال 1382 فكر تاسيس شركت مركز آموزشهاي هوايي هما در پي توصيه مدير عامل محترم وقت شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي و به منظور تربيت خلبان جهت تامين نيازمنديهاي آن شركت و ساير شركتهاي هواپيمايي ايجاد گرديد و شركت هواپيمايي چابهار يكي از شركتهاي زير مجموعه صندوق بازنشستگي و رفاه كاركنان هما مامور انجام اين مهم گرديد.