آموزش سیمولاتور پرواز

مرکز آموزش های هوایی هما

SIMULATOR

شبیـه ساز پروازی (Flight Simulator):

ایـن مرکز جهــت بهبــود کیفیـــت آمــوزشی اقـدام به خــرید یک دستگاه شبیه ساز پروازی از نوع  FNPTII) TB-21) را کــه از صنایع داخــل کشــور می باشـد و زیر نظر اساتید مجرب و مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری می باشد، نموده است ، کـه خــود می تواند عاملی جهت صرفه جویی اقتصادی نیز به همراه داشته باشد.
همچنین ارائه پروازهای آموزشی با سیمولاتور   FNPTII) TB-21) (شاهین) ; (پنج ساعت پرواز آموزشی با سیمولاتور در مقطع PPL ، ده ساعت پرواز آموزشی با سیمولاتور در مقطع CPL و بیست ساعت پرواز آموزشی با سیمولاتور در مقطع IR ) و بر اساس قوانین و مقررات ICAO و سازمان هواپیمایی کشوری ایران و با استفاده از اساتید مجرب و شناخته شده در امر هوانوردی و در محیطی مجهز به وسابل کمک آموزشی مناسب مشغول فعالیت بوده و کلیه آموزش های فوق الذکر را به متقاضیان ( دختر و پسر ) و آینده سازان کشور جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید .