دوره ایمنی در ایرساید

این دوره یکی از دوره‌های مورداستفاده در محیط فرودگاهی به‌منظور آشنایی با دستورالعمل‌های ایمنی در شرکت ها و وظایف کارمندان نسبت به حفظ ایمنی در محیط فرودگاه ها میباشد. همچنین این دوره شامل آشنایی با الزامات قوانین مربوط به ایمنی، شناخت خطرهایی همچون حرکت وسایل نقلیه موتوری، حرکت هواپیماها و وسایل پرنده، ماشین سوخت ، فعالیت در شب، کارکردن در ارتفاع و… است که با نگاه ویژه به عوامل و خطاهای انسانی همچون کنترل استرس، مهارت برقراری ارتباط،  خستگی و فشار کاری ، مهارت هایی را در افراد به وجود می‌آورد که در شرایطی همچون شرایط اضطراری که نیاز به‌عکس العمل های سریع می‌باشد با گزارش دهی  و برنامه‌ریزی مناسب بالاترین سطح ایمنی ممکن را ایجاد کنند.

 

Course Title: Airside Safety Training
Duration: 3 Days
Training Syllabus

Safety Philosophy
(a) Company safety policy and program
(b) Employer/employee responsibilities

Safety Regulations
(a) International aviation regulations
(b) State aviation regulations
(c) Airport airside regulations
(d) Safe working and operating practices

Hazards   
(a) Vehicle movements
(b) Pedestrian movements
(c) Aircraft movements
(e) Propeller-driven aircraft and helicopters
(f) Aircraft antennae and other protrusions
(g) GSE
(h) Aircraft fuelling and fuel spills
(i) Adverse and seasonal weather conditions
(j) Night operations
(k) Working at height
(l) Slips, trips and falls
(m) Noise All Functions
(n) Manual handling

Human Factors
(a) Motivation and attitude
(b) Human behavior
(c) Communication skills
(d) Stress
(e) Ergonomics
(f) Effects of psychoactive substances (drugs and alcohol)
(g) Fatigue
(h) Time pressure
(i) Peer management pressure
(j) Situational awareness
(k) Teamwork

Airside Markings and Signage

Emergency Situations       
(a) Reporting
(b) Injuries
(c) Security threats
(d) Spillage
(e) Alarms and emergency stops
(f) Fuel shut-offs
(g) Ground-to-flight deck emergency hand signals
(h) Fire
(i) Severe weather
(j) Aircraft stand emergency procedures

FOD prevention

Personal protection
(a) Personal protective equipment
(b) Occupational health and safety
(c) Musculoskeletal injury prevention
(d) Weather exposure

Accidents, Incidents, Near Misses
(a) Personnel injuries
(b) Damage to aircraft, GSE, facilities
(c) Reporting
(d) Investigation
(e) Prevention
(f) Cost of accidents, incidents
(g) Risk assessment

Airside Safety Supervision
(a) Creating an open reporting culture
(b) Performance monitoring
(c) Coordination of airside activities
(d) Workload management
(e) Decision making
(f) Planning