دوره لود کنترل

لود کنترل از جمله واحدهای حساس یک ایرلاین است.این واحد با برخورداری ازکارکنان آموزش دیده و با تجربه خود امر تهیه دستور العمل و نحوه بارگیری و همچنین محاسبات اوزان و وضعیت تعادلی بر روی زمین، آسمان و لحظه فرود هواپیما را برعهده دارد تا هواپیما پروازی ایمن و راحت را انجام دهد.

افرادی که به‌عنوان لود مستر در شرکت‌های هواپیمایی مشغول به کار هستند قبل از شروع هر پرواز برگه‌های مشخصی که شامل اطلاعاتی همچون وزن در هنگام برخاستن ،  چیدمان بار ، نحوه قرارگیری مسافران و موقعیت مرکز ثقل هواپیما می باشند را به خلبانان به منظور استفاده در محاسبات پروازی ارائه می دهند.

 

 

Duration: 5 Days
No. of Participants: Min.8 Max.28
Course contents :
Manual Flight Creation
Configuration Table Display
A/C Registration Data Display
Flight Data Display
Flight Update Information
Flight Initialization
Flight Irregular Operations
Operational Screen Display
Fuel Screen
Passenger Payload Screens
Cargo Payload & Load Distribution Screens
Flight Status Screen
Adding Special Information and Printing Request
Flight A/C Change
LDP Messages
LDP Message Address Table
Flight Journal History
Last Minute Change