دوره کوردیناتوری

کوردیناتور یا هماهنگ کننده ی پرواز از زیر شاخه های بخش عملیات پرواز و میانجی بین خلبان ، عوامل پرواز ، دیسپچ و لود کنترل است. وظیفه این اشخاص ایجاد هماهنگی‌ جهت کاهش زمان بین دو پرواز ، ارائه خدمات بهتر به مسافر، رعایت دستورالعمل های مربوط به بارگیری و سوخت رسانی ، ارائه کترینگ و هماهنگی با مهندسان فنی می باشد.

Duration:10 Days
No. of Participants: Min. 8-Max.28
Course Contents:
Introduction
Ramp Coordinator Duties and Responsibilities
Ground Handling Activities
Sequence of Ground Handling Activities
Minimum Ground Times
Aircraft Departure Coordination
Passenger Services procedures
Ramp control procedures
Load control procedures
Operations procedures
Cargo Handling procedures
Refueling procedures
Catering procedures
Airside Line Maintenance Procedures