دوره کالاهای خطرناک

کالاهای خطرناک در حمل هوایی به مواد و اقلامی می‌گویند که ایمنی و سلامت هواپیما و یا مسافران را به خطر بیاندازد. حمل و نقل این نوع مواد با توجه به دستور‌العمل‌های سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین انجمن شرکت‌های هواپیمایی به انجام می‌رسد. مواد و اقلام خطرناک باید با توجه به شرایط و خاص بین‌المللی حمل هوایی، بسته‌بندی شوند. در ضمن این بسته‌بندی حتما باید با کیفیت مناسب و ساختاری مطئمن انجام گیرد و از نشط و یا تراوش در شرایط تغییر دما، رطوبت، ارتعاش و یا فشار به بهترین شکل ممکن جلوگیری کند.
دوره کالاهای خطرناک به منظور آشنایی شرکت کنندگان با کالاهایی که حمل آنها توسط هواپیما نیاز به اجرای دستورالعمل های خاص و رعایت محدودیتهایی دردسته بندی ، لیبل گذاری و بارگیری دارند می باشد.