دوره خدمات بار

هدف از برگزاری این دوره آشنایی شرکت کنندگان با روش های پذیرش بار ، بسته بندی ،
لیبل گذاری و محافظت از کالاهای ارزشمند ، در راستای افزایش کیفیت و امنیت حمل و نقل بار و کالا می باشد.

 

Duration: 5 Days
No. of Participants: Min.8 Max.28
Training Syllabus:
Familiarization with TACT
Responsibilities
Acceptance of Cargo
Acceptance of Special Cargo
Preparation Procedures for Loading of Cargo
Securing Procedures of Load
Labeling/Marking
Packing
Air Waybill
Cargo Manifest
Segregation
IAA Regulations
Cargo Rating
Damaged Cargo
Pilfered Cargo
Wet Cargo
Perishable Cargo
Protection of Valuable Cargo
Live Animals
Human Remains
Mail Handling
Mail Documents
Handling of Missing Airmail
Handling of Found Mail
Handling of Damaged Mail
Company Mail
Aircraft Documents Stowage
Special Load-Notification to Captain
Dangerous Goods
Dangerous Goods Emergency Response
Airside Safety Awareness
Tag Identification
Cargo Preparation for Carriage
Security Of Cargo ( Damage, Pilferage and Mishandling and Access Control on Both Landside And Airside)
Handling of Valuable Cargo
Handling of Wet Cargo
Handling of Live Animal
Handling of Perishable Cargo
Handling of Human Remains
Familiarization With NOTOC