دوره CPL MODULAR (ناپیوسته)

بر اساس قوانین موجود در پارت FCL  سازمان هواپیمایی کشوری فقط آن دسته از دانشجویانی که دارای مدرک PPL  می باشند مجاز به شرکت در این دوره هستند و پس از گذراندن کلاس های زمینی و پروازها لایسنس CPL را دریافت خواهند کرد.