دوره IR MODULAR (ناپیوسته)

بر اساس قوانین موجود در پارت FCL  سازمان هواپیمایی کشوری آن دسته از دانشجویانی که دارای مدرک PPL  یا CPL می باشند مجاز به شرکت در این دوره بوده وتفاوت در نوع گواهینامه موجب تفاوت در ساعت آموزشی می گردد.