دوره ATP MODULAR (ناپیوسته)

بر اساس قوانین موجود در پارت FCL سازمان هواپیمایی کشوری آن دسته از دانشجویانی که دارای لایسنس PPL ، CPL،PPL/IR یا CPL/IR می باشند مجاز به شرکت در این دوره هستند . تفاوت در نوع گواهینامه موجب تفاوت در ساعت آموزشی برای این دوره می گردد.