دوره مهندسی عملیات

در واحد عملیات شرکت های هواپیمایی  واحدی به نام مهندسی عملیات وجود دارد که مسئولیت بررسی مسیرهای پروازی ، تعیین میزان ریسک موجود در برقراری یک پرواز ، فراهم‌سازی داکیومنت های مورد نیاز پروازی ، به روز رسانی مدارک هواپیما ، محاسبات پرفورمنسی  هواپیما و…. را بر عهده دارد .این واحد قلب تپنده شرکت‌های هواپیمایی بوده و مرکز آموزش های هوایی هما برای اولین بار این دوره را برای متقاضیان عزیز برگزار کرده است.

طول دوره برابر با ۱۸۰ ساعت بوده که به صورت از راه دور یا غیرهمزمان برگزار می گردد و پس از پایان دوره با گرفتن امتحان از متقاضیان گواهی نامه  پایان دوره مهندسی عملیات را برای متقاضیان صادر می کند.