دوره های زبان عمومی

به طور کلی علم هوانوردی بر اساس درک مناسب از زبان انگلیسی طراحی شده است و با وجود تمامی منابع علمی بر اساس این زبان مرکز آموزشهای هوایی هما با برگزاری دوره‌های زبان عمومی در سطوح مختلف برای متقاضیان رشته های مختلف هوانوردی و همچنین متقاضیان آن دوره های زبان انگلیسی را برگزار می کند