دوره های آموزشی ضمن خدمت OJT

در این بخش، برخی از دوره های قابل اجرا در مرکز آموزشهای هوایی هما معرفی شده است. مدت زمان دوره وسرفصل های آن مطابق با نیاز آموزشی متقاضیان و نظام نامه شرکت های هواپیمایی مشخص خواهد شد. جهت درخواست برگزاری دوره بایستی درخواست رسمی و تعداد نفرات را به آدرس ایمیل ما ارسال نمایید.

helicopter-pilot-reading-map--e1630636153760.jpg
Safety Management System

Safety Management System

the-pilots-of-aircraft-prepares-for-landing-at-the-airport-e1630636173790.jpg
Dangerous Goods Regulation

Dangerous Goods Regulation

small-plane-before-take-off-e1630636423303.jpg
Security Awareness

Security Awareness

helicopter-pilot-reading-map--e1630636153760.jpg
FIRST AID

FIRST AID

the-pilots-of-aircraft-prepares-for-landing-at-the-airport-e1630636173790.jpg
CRM

CRM

small-plane-before-take-off-e1630636423303.jpg
ESET

ESET

aerial-view-of-airplane-at-airport.jpg
AIR CREW REGULATION

AIR CREW REGULATION

191210 Heathrow Tower
AIROPS REGULATION

AIROPS REGULATION

plane-on-autopilot-e1630636129768.jpg
ADWERS WX

ADWERS WX

helicopter-pilot-reading-map--e1630636153760.jpg
PBN

PBN

the-pilots-of-aircraft-prepares-for-landing-at-the-airport-e1630636173790.jpg
FLIGHT PLANNING & MONITORING

FLIGHT PLANNING & MONITORING

small-plane-before-take-off-e1630636423303.jpg
CABIN CREW A/C TYPE

CABIN CREW A/C TYPE

helicopter-pilot-reading-map--e1630636153760.jpg
A/C TYPE PERFORMANCE

A/C TYPE PERFORMANCE

the-pilots-of-aircraft-prepares-for-landing-at-the-airport-e1630636173790.jpg
PART 145

PART 145

small-plane-before-take-off-e1630636423303.jpg
PART M

PART M

helicopter-pilot-reading-map--e1630636153760.jpg
EWIS

EWIS

the-pilots-of-aircraft-prepares-for-landing-at-the-airport-e1630636173790.jpg
HUMAN FACTOR

HUMAN FACTOR

small-plane-before-take-off-e1630636423303.jpg
AIRSIDE SAFETY

AIRSIDE SAFETY

helicopter-pilot-reading-map--e1630636153760.jpg
ERP

ERP

the-pilots-of-aircraft-prepares-for-landing-at-the-airport-e1630636173790.jpg
FUEL TANK SAFETY(CDCCL)

FUEL TANK SAFETY(CDCCL)

small-plane-before-take-off-e1630636423303.jpg
SCCM

SCCM

the-pilots-of-aircraft-prepares-for-landing-at-the-airport-e1630636173790.jpg
FTL

FTL